“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян-2023” аяны хүрээнд болон байгууллагын төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2023 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу “Эрүүл, аюулгүй ажлын байр”, “Үйлдвэрийн ослыг судлан бүртгэх” сэдвүүдийн хүрээнд сургалтыг Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчдтай хамтран зохион байгуулав.
2023-05-05

# Сэдвүүд
МЭДЭЭ