ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
2023-05-09
Соёлын яамны 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 3/879 дугаартай албан бичгийн хавсралтаар баталсан 4 төрлийн эрсдэлийн ангилал, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу нийт 65 объектыг давхардсан тоогоор 86 удаагийн эрсдэлийн үнэлгээнд хамрууллаа.
Үүнээс соёл, урлагийн байгууллага 16, үйлчилгээний байгууллага-3 /караоке/, бүх шатны боловсролын байгууллагуудын номын сангууд 46 тус тус хамруулж, холбогдох албан тушаалтнуудад хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

 

# Сэдвүүд
МЭДЭЭ