Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллого-2022
2023-01-25

” Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллого-2022″ -ын ажлын хэсэг Баян-Өлгий аймагт ажиллаж Музейн үйл ажиллагаатай танилцаж сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтаар • Г.Энхбат /Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллогын комиссын дарга / ТСҮХД-ын улсын тооллогын тайлан дүн мэдээ, цаашид авах арга хэмжээ “Google Art & Cultural Institute”, “Google Mar User Street” цахим платформд хамрагдах Түүх, соёлын дурсгалт хөдлөх, үл хөдлөх газруудын мэдээллийн санг шинэчлэх • Б.Эрдэнэсувд / Соёлын өвийн үндэсний төвийн эрсдэлийн шинжээч/ Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт тоон дүнгийн мэдээ нэгтгэх, ирүүлэх тухай • Б.Бямбажаргал / ТСҮХД-ын улсын тооллогын нарийн бичгийн дарга/ Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоон дүн мэдээ нэгтгэх тухай сургалт, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.

# Сэдвүүд
МЭДЭЭ