СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2023-05-09

“Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу “Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, Баримт бичгийн нэр төрөл” сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулж албан хаагчдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

# Сэдвүүд
МЭДЭЭ